Historia Stowarzyszenia sięga 1950 roku, kiedy to 30 lipca odbyło się pierwsze zebranie organizacyjne wówczas jeszcze SPK (nazwę Stowarzyszenia zmieniono 24 kwietnia 2016 roku, kiedy to oficjalnie zaczęto używać nazwy SPPW).

Zebranie organizacyjne odbyło się w Oldham Citizen’s Community Centre z udziałem 40 osób. Obecni byli m.in. prezes Okręgu SPK „Syrena” W. Quirini oraz prezes Koła nr 191 Manchester – M. Szczytowski. Przewodniczył kierujący pracami Komitetu Organizacyjnego Tadeusz Pieniążek. W trakcie zebrania podjęto uchwałę o utworzeniu koła SPK. Akces do koła zgłosiło 15 osób spośród obecnych. Prezesem został wybrany Tadeusz Pieniążek, zaś członkami zarządu: L. Banach – sekretarz, L Nowak – skarbnik, L. Sopoński – członek zarządu. Do komisji rewizyjnej wybrano M. Marzyńskiego, J. Obrębskiego, Z. Okulskiego i P. Kuhna.
Bezpośrednio po utworzeniu koła nawiązano kontakt z miejscowym ZPRR oraz Akcją Katolicką.

W początkowym okresie działalności SPK w Oldham wiele uwagi poświęcono sprawom adaptacji do warunków lokalnych. Udzielano porad przy nabywaniu domów i poszukiwaniu pracy, służono pomocą byłym żołnierzom, którzy decydowali się na dalszą emigrację, tym razem „za chlebem”. Rozpoczęto, w celu zespolenia Polaków, działalność towarzysko-kulturalną. Koło otworzyło małą bibliotekę, urządzało odczyty, „święcone”, „opłatki”, zabawy, akademie i projekcje polskich filmów w salach udostępnianych, bądź wynajmowanych przez – życzliwe SPK – władze miejskie i kombatantów brytyjskich. 19 sierpnia 1951 roku koło obchodziło uroczyście Święto Żołnierza, na które zaproszono władze polskie jak i miejscowe – brytyjskie, z burmistrzem miasta Oldham na czele. Święto Żolnierza w 1952 roku, w szczególnie uroczystej oprawie, połączone było z poświęceniem przez ks. B. Polaka sztandaru wykonanego przez panie: A. Marzec, W. Bartniczak, M. Kuhn, W. Telegę i J. Sobanię. Sztantar wręczył gen. Nikodem Sulik.

W 1053 roku kombatanci i sympatycy koła zorganizowali pierwszy zespół taneczny. Przygotowane przez nich „Wesele krakowskie” otrzymało wyróżnienie na miejscowym festiwalu. Dwa lata później podobne „Góralskie wesele” zostało wyróżnione pierwszą nagrodą.
W tym samym czasie zorganizowano też zespół teatralny. W 1954 roku, w porozumieniu z ks. proboszczem B. Polakiem, założono Polską Szkołę Sobotnią, wyłoniono Komitet Rodzicielski i założono pierwszą Gromadę Zuchową. Nawiązano ścisłą współpracę z kombatantami brytyjskimi – m.in. urządzono wspólny koncert, z którego dochód przeznaczono na polskich i brytyjskich inwalidów wojennych. W 1955 roku, z inicjatywy koła, powstał chór, który przyjął nazwę Polskiego Chóru „Bard”, pod batutą prof. E. Bębna, a następnie L. Ogórka. W 1964 roku, na terenie Oldham, kombatanci ze sztandarem witali gen. W. Andersa, który wizytował okoliczne ośrodki.
Millenium w 1966 roku obchodzono współnie z parafią bardzo uroczyście, przyjmując chóry i zaproszonych gości jeszcze w pomieszczeniach wynajętych. W latach 60-tych koło liczyło ponad 100 członków, dlatego w 1967 roku – przy Greengate Street – zakupiono dom, który przez wiele następnych lat, jako Dom Kombatanta, służył miejscowym polakom, jak również wprowadzanym przez członków Koła SPK gościom (miejsce spotkań, biblioteka, gospoda).

W domu podejmowano wizytujących w Oldham: opiekunów Emigracji ks. biskupa Władysława Rubina i ks. biskupa Szczepana Wesołego, reprezentanta Skarbu Narodowego gen. Z Szyszko-Bohusza, gen. L. Kmicic-Skrzyńskiego i wiele innych osobistości życia polskiego. W 1969 roku powstała drużyna sportowa, która z dobrymi wynikami włączała się do rozgrywek temisa stołowego i strzałek (darts). Z czasem, gdy szeregi kombatanckie coraz szybciej przerzedzały się, zaszła konieczność sprzedaży Domu Kombatanta. Sztandar, biblioteka, pamiątki działalności stowarzyszenia przeniesiono do kancelarii wynajętej w Polskim Ośrodku Katolickim przy Chamber Road. Środki uzyskane ze sprzedaży domu stały się podstawą materialną dalszej pracy Koła SPK. Koło nadal wspiera dotacjami: parafię (fundując do kaplicy V stację Drogi Krzyżowej), szkołę sobotnią, harcerstwo. Duże kwoty wydatkowano na utrzymanie polskich grobów wojennych na miejscowych cmentarzach. Koło jest fundatorem POSKu. Uczestniczyło w akcji przygotowania paczek dla dzieci w Kraju i w Rosji, a także w akcji Medical Aid For Poland.

w 1975 roku koło obchodziło uroczyście 25-lecie istnienia, a w 1991 roku (z rocznym opóźnieniem, ze względu na parafię) obchodziło 40-lecie obu organizacji. Wielką manifestacją pozycji, jaką koło uzyskało w środowisku lokalnym, stał się pogrzeb śp. prezesa Tadeusza Pieniążka, w którym – oprócz czterech pocztów sztandarowych – uczestniczyło 11 kombatanckich sztandarów brytyjskich. Corocznie Koło SPK nr 232 uczestniczy – zapraszane przez władze miejskie w lokalnych uroczystościach brytyjskich. Dzięki postawie Koła SPK liczącego obecnie 52 członków (1995) zamieszkali w Oldham Polacy zyskali opinię cenionych obywateli.

Prezesami Koła Oldham w latach 1950 – 1995 byli: T. Pieniązek, W Waśko, B. Nowakowski, E. Purkhart, L. Ogórek, A. Poczeczyński, W. Nowak i M. Kosior.

Kiedy prezes M. kosior w 2000 roku chciał rozwiązać SPK nie zgodził się na to Zarząd Główny w Londynie. Został wówczas zwołany Nadzwyczajny zjazd SPK w Oldham, na tym zjeździe został wybrany prezesem SPK w obecności członka Zarządu Głównego, koleżanki B. Orłowskiej nasz kolega Bohdan Kołakowski.
Pan Bohdan Kołakowski to postać niezwykła, gdyż może być inspiracją dla wielu młodych ludzi. Jako 6 letnie dziecko trafił z rodzicami na Sybir, tam zmarł jego ojciec. Został sam z matką, z którą przeszedł długą drogę przez Bliski Wschód do Wielkiej Brytanii, a wszystko dzięki Armii Andersa. Trafił do Anglii jako dziecko nie mając formalnie potwierdzonego obywatelstwa. Brytyjski paszport otrzymał dopiero w połowie lat 70. natomiast polski, który jest mu tak drogi, dostał w połowie lat 90. po uprzednim potwierdzeniu swojej tożsamości. Teraz jak sam przyznaje jest dumnym posiadaczem polskiego obywatelstwa, które dopełnia jego brytyjski paszport.

Funkcję prezesa pełnił do 2016 roku. Kiedy została zmieniona nazwa organizacji na Stowarzyszenie Przyjaciół Polskich Weteranów przesem stowarzyszenia nadal pozostawał Bohdan Kołakowski, do chwili kiedy choroba nie pozwalała mu na dalsze pełnienie obowiązków. W sierpniu 2018 roku obowiązki prezesa przyjął Jacek Szafiński i w 2019 roku, na Walnym Zebraniu został wybrany na przezesa SPPW Oldham. Obowiązki prezesa pełni do chwili obecnej, a bohdan Kołakowski został honorowym prezesem SPPW Oldham.